Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Přidal s.r.o. (dále prodávající) platné od 1. 1. 2008 do odvolání


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy, objednávky a potvrzení objednávek.

2. Při sjednávání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že kupující je seznámen s uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami.


II. OBJEDNÁVÁNÍ VÝROBKŮ A JEJICH POTVRZENÍ


1. Objednávku kupující:

 •  zašle písemně poštou nebo
 •  pošle faxem nebo
 •  zašle e-mailem nebo
 •  osobně předá kompetentnímu pracovníkovi Přidal s.r.o.


2. Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 •  název, IČ, adresu sídla a kontaktní spojení (tel., fax, e-mail) kupujícího, jméno statutárního zástupce;
 •  druh, množství a objednací kód zboží, které má být předmětem dodávky


3. Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení že objednávku obdržel a že bude zpracována dle požadavku.


4. Po přijetí a potvrzení objednávky prodávajícím vzniká smluvní vztah, který je upraven těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.


III. KUPNÍ SMLOUVA


Kupní smlouva se uzavírá na základě dohody Přidal s.r.o. a kupujícího na vyšší a opakované odběry zboží. Prodávající se zavazuje, že dodá a kupující že odebere a zaplatí zboží v dodaném množství a ve lhůtě uvedené v Kupní smlouvě.


1. Kupní smlouva musí mít písemnou formu včetně změn a dodatků.


2. Náležitostmi Kupní smlouvy jsou:

 •  určení smluvních stran (jména, IČO, adresy, právní forma, kontaktní spojení, jména statutárních zástupců)
 •  určení obchodovaného zboží
 •  určení kupní ceny nebo jak bude v budoucnu určena
 •  dodací lhůta
 •  způsob přepravy
 •  dodací podmínka
 •  platební podmínky
 •  řešení případných sporů


3. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.


IV. ZPŮSOB DODÁNÍ


Způsob dodání zboží je závislý na dohodě mezi kupujícím a Přidal s.r.o.
Standardní dodací podmínky: EXW (bez dopravy)


V. ŘÁDNÉ PLNĚNÍ


1. Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající předal výrobky ve specifikaci, množství a jakosti, uvedených v nabídce schválené zákazníkem.


2. Pokud je předmět obchodní spolupráce splněn několika dílčími dodávkami, považuje se každá dodávka za včasné a řádné plnění, pokud se uskuteční v souladu s příslušnou smlouvou, na základě které se realizuje obchodní spolupráce mezi Přidal s.r.o.

a kupujícím.


VI. ČAS PLNĚNÍ


1. Rozumí se dodání v nejbližším možném dodacím termínu, není-li dohodnuto jinak.


2. Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání přepravci, kupujícímu nebo osobě jím pověřené.


3. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.


4. Když nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody.


5. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.


VII. CENA


1. Cena je stanovena v souladu s platným ceníkem Přidal s.r.o. na dané období a je vyjádřena v nabídce Přidal s.r.o. kupujícímu.


2. V případech dlouhodobé spolupráce s kupujícím lze stanovit cenu dohodou.


3. Není-li dohodnuto jinak, ceny prodávajícího jsou ze závodu (EXW) Kralice na Hané, Česká republika bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění, cla a ostatní poplatky.


4. Za předpokladu, že cena zboží byla dohodnuta mezi smluvními stranami vzhledem k dopravním, pojistným nebo jiným sazbám a celním poplatkům platným v době uzavření smlouvy a tyto sazby jsou následně změněny, prodávající si vyhrazuje právo upravit svoje ceny způsobem tomu odpovídajícím.


VIII. SKLADOVÁNÍ


1. Zboží musí být uskladněno v suchých popř. temperovaných skladech, v neagresivním prostředí.


IX. BALENÍ


1. Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. určeném technickými normami pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obal, způsob balení a přepravy určuje prodávající.


X. PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Podkladem pro platbu je obchodní faktura, která je kupujícímu předána po dodání zboží. Platby jsou poukazované na bankovní účet prodávajícího dohodnutým způsobem.


2. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, je protihodnota smluvního zboží splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na obchodní faktuře prodávajícího.


3. Platba je považována za uskutečněnou, pokud je dlužná částka připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky.


4. Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho písemného souhlasu.


5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní své platební povinnosti.


XI. REKLAMACE


1. Reklamace vad zboží musí být uplatněna pouze písemnou formou u Přidal s.r.o. neprodleně po jejich objevení, nejdéle však do 30 dnů po dodání zboží.


2. Reklamovaný výrobek musí být neznečištěný a bez poškození způsobeného nešetrnou manipulací kupujícího.


3. Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením:

 •  ze které obchodní faktury (zakázky) jsou vadné výrobky reklamovány
 •   důvody reklamace


4. Poškození zboží při přepravě reklamovat ihned

 •  pokud si dopravu kupující zajišťuje sám, výrobky je možné překontrolovat v prostorách Přidal s.r.o. a případné poškozené výrobky budou vyměněny. Následné reklamace na poškození nebudou uznány.
 •  pokud dopravu zajišťuje výrobce (Přidal s.r.o.), po dopravení na místo určení odběratel překontroluje výrobky. V případě poškození výrobků, odběratel sepíše seznam výrobků a jejich poškození. Seznam musí být potvrzen podpisem odběratele i řidiče a obratem odeslán prodávajícímu k dalšímu jednání.


5. Prodávající zkontroluje veškeré reklamované zboží a ke každé reklamaci zašle písemné vyjádření. Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace.


6. V případě, že reklamace je oprávněná, prodávající má právo podle své volby nahradit zásilku novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží.


7. Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly dodrženy technické požadavky a podmínky dané prodávajícím.


XII. SANKCE


1. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení, za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení. Výše úroku z prodlení činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.


XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ


1. Vztahy neřešené Všeobecnými obchodními podmínkami či Kupní smlouvou budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky (pokud není domluveno jinak).


XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy po předchozím oznámení, bez povinnosti uhradit kupujícímu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany kupujícího. Za podstatné porušení smluvních povinností kupujícím se rozumí zejména:

 •  nepřevzetí zboží od prodávajícího dle podmínek a ujednání
 •  nezaplacení dohodnuté kupní ceny prodávajícímu
 •  reklamace výrobků poškozených nesprávnou péčí a manipulací s výrobky kupujícím


2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, Občanského správního řádu a Obchodního zákoníku.


3. Interpretace všeobecných obchodních podmínek i všech ujednání kupní smlouvy se řídí Mezinárodními pravidly pro interpretaci obchodních podmínek přijatých Mezinárodní obchodní komorou v Paříži v roce 2000 (INCOTERMS 2000).

Zpracovávám...
Napište nám